کتابنمای جهانی 9
دانلود کتب اینترنتی در همه زمینه های علمی - ادبی - هنری و دینی  
مجموعه سوالات از ابتدایی تا پیش دانشگاهی و آموزش معلمان

مجموعه سوالات فنی حرفه ای - پیام نور و کارشناسی ارشد

  آزمون کارشناسی ارشد کتابداری

           

  فارسي دوم ابتدايي رشد رياضي 1
  رياضي دوم ابتدايي علوم سوم ابتدايي
  رياضي اول ابتدايي علوم پنجم ابتدايي
  فارسي چهارم ابتدايي علوم چهارم ابتدايي
جغرافي چهارم ابتدايي فارسي سوم ابتدايي - بنويسيم
  رياضي پيش دبستاني 1 فارسي سوم ابتدايي - بخوانيم
  رياضي پيش دبستاني 2 تصوير سازي با اشكال هندسي
  آزمايش هاي ساده علوم چراهاي شگفت انگيز علم و تجربه
  مفاهيم پيش دبستاني علوم پرسش و پاسخ فارسي پنجم ابتدائي

 

             
  علوم سال اول تاريخ سال اول
  علوم سال دوم تاريخ سال دوم
  علوم سال سوم تاريخ سال سوم
  عربي سال اول رياضي سال اول
  عربي سال دوم رياضي سال دوم
  عربي سال سوم رياضي سال سوم
  فارسي سال اول حرفه و فن سال اول
  فارسي سال دوم حرفه و فن سال دوم
  فارسي سال سوم حرفه و فن سال سوم
  انگليسي سال دوم تعليمات ديني سال دوم
  انگليسي سال سوم آمادگي دفاعي سال سوم
  جغرافياي سال دوم تعليمات اجتماعي سال اول
  جغرافياي سال سوم تعليمات اجتماعي سال دوم
  المپياد علوم سال سوم تعليمات اجتماعي سال سوم

  

           

  طراحي الگو  
  زيست شناسي تاريخ ادبيات ايران و جهان
  امور بازرگاني ادبيات فارسي سوم علوم انساني
  عربي سال اول علوم زيستي و بهداشت سال اول
  عربي سال دوم سوالات دين و زندگي سال دوم - گاج
  شيمي سال اول سوالات دين و زندگي سال سوم - گاج
  دين و زندگي 1 زبان فارسي اول متوسطه - گام به گام
  دين و زندگي 2 مجموعه طبقه بندي شده معارف اسلامي
  شيمي سال دوم ادبيات فارسي اول متوسطه - گام به گام
  شيمي سال سوم مجموعه تست هاي عربي دوره متوسطه
  قرآن سال سوم نکات آزمون جامع قرآن سال دوم و سوم
  تست شيمي دوم فيريک سوم تجربي - به همراه گام به گام
  تست شيمي سوم سوالات علوم زيستي و بهداشت سال اول
  تاريخ هنر ايران جغرافيا سال سوم - ادبيات و علوم انساني
  فيزيک دوم دبيرستان زيست شناسي و آزمايشگاه 1- دوم تجربي
  فنون نگهداري کودک آرايه هاي ادبي رشته ادبيات و علوم انساني
  تعليم و تربيت اسلامي زبان فارسي سال سوم -ادبيات وعلوم انساني
  ليپيدها و کربوهيدراتها جغرافيا سال دوم - بجز ادبيات و علوم انساني
  آموزش حسابداري (1) روانشناسي سوم نظري - ادبيات و علوم نساني
  ادبيات فارسي سال دوم معارف اسلامي1- محمد سعيدي مهر، امير ديواني
  جغرافياي استان تهران جامعه شناسي 1 - سال دوم نظري و علوم انساني
  سوالات بينش سال سوم جامعه شناسي 2 - سال سوم نظري و علوم انساني
  زبان انگليسي سال دوم سوالات تستي زيست شناسي و آزمايشگاه سال دوم
  زبان انگليسي سال سوم سوالات تستي زيست شناسي و آزمايشگاه سال سوم
  زمين شناسي سال سوم سوالات آرايه هاي ادبي رشته ادبيات و علوم انساني
  حقوق خانواده در اسلام ادبيات فارسي سوم گام به گام-ادبيات و علوم انساني

  

           
  فرصت برابر  
  گرامر زبان انگليسي مجموعه سوالات پيش دانشگاهي - تجربي
  عربي پيش دانشگاهي علوم زمين - پيش دانشگاهي رشته تجربي
  جغرافياي پيش دانشگاهي مجموعه تست زبان انگليسي دوره متوسطه
  منابع کنکور هنر - طراحي مجموعه سوالات پيش دانشگاهي - رياضي
  معرفي رشته هاي دانشگاهي علوم اجتماعي - جامعه شناسي نظام جهاني
  زبان و ادبيات فارسي - كنكور تاريخ شناسي پيش دانشگاهي - علوم انساني
  منابع کنکور هنر - خوشنويسي نمونه سوالات معارف اسلامي سال اول و دوم
  فيزيک 1 پيش دانشگاهي - رياضي بينش اسلامي سال دوم به همراه نمونه سوالات
  فيزيک 2 پيش دانشگاهي - رياضي مجموعه سوالات پيش دانشگاهي - علوم انساني
  منابع کنکور هنر - کارگاه هنر 1 و 2 منابع کنکور هنر - مباني هنرهاي تجسمي 1 و 2
  زبان انگليسي 1 و 2 پيش دانشگاهي تست هاي زيست شناسي پيش دانشگاهي - تجربي
  مجموعه سوالات شيمي - پيش دانشگاهي مجموعه سوالات زبان انگليسي - پيش دانشگاهي
  سوالات دين و زندگي پيش دانشگاهي - گاج ادبيات فارسي 1( قافيه،عروض و نقد ادبي)-انساني

  

عـنوان

عـنوان

تست شيمي دوم تست شيمي سوم
تعليم و تربيت اسلامي قرآن سال سوم
ادبيات فارسي سال دوم فنون نگهداري کودک
زبان و ادبيات فارسي - كنكور گرامر زبان انگليسي
سوالات بينش اسلامي سال دوم  حقوق خانواده در اسلام
مجموعه تست هاي عربي دوره متوسطه سوالات بينش اسلامي سال سوم
سوالات علوم زيستي و بهداشت سال اول آزمون جامع قرآن سال دوم و سوم
مجموعه سوالات شيمي - پيش دانشگاهي مجموعه طبقه بندي شده معارف اسلامي
مجموعه تست زبان انگليسي  دوره متوسطه مجموعه سوالات پيش دانشگاهي - تجربي
مجموعه سوالات پيش دانشگاهي - رياضي نمونه سوالات معارف اسلامي سال اول و دوم
مجموعه سوالات زبان انگليسي - پيش دانشگاهي مجموعه سوالات پيش دانشگاهي - علوم انساني
سوالات تستي زيست شناسي و آزمايشگاه سال دوم منابع کنکور هنر - طراحي
سوالات تستي زيست شناسي و آزمايشگاه سال سوم منابع کنکور هنر - کارگاه هنر 1 و 2
سوالات تستي زيست شناسي پيش دانشگاهي - تجربي منابع کنکور هنر - مباني هنرهاي تجسمي 1 و 2 

عـنوان

عـنوان
فن کودکياري بهداشت خانواده
بهداشت و ايمني کار تدارک و تهيه غذا
روانشناسي رشد - مديريت خانواده عمليات ميکروبيولوژي
آشنايي با صنايع دستي ايران

 


 

عـنوان عـنوان

 مديريت مالي 1

روانسنجي

 مديريت مالي 2

 بهداشت رواني

 احساس و ادراک

 درس بهره وري

روانشناسي شخصيت

 رياضي عمومي 1

مقدمات نوروپسيكولوژي

روانشناسي تربيتي

روانشناسي هوش و سنجش

 رياضيات پايه و آمار

روانشناسي مرضي کودک 1

روانشناسي تفاوتهاي فردي

روانشناسي مرضي کودک 2

روانشناسي کودک و نوجوان

روانشناسي کودکان استثنايي

 روانشناسي عمومي - اتكينسون

آموزش و پرورش  کودکان استثنايي

روانشناسي عمومي - دکتر گنجي

 سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي

روانشناسي رشد بلوغ و نوجواني

روانشناسي مسائل جوانان و نوجوانان

  جامعه شناسي - انحرافات اجتماعي

نمونه سوالات رشته اقتصاد نظري

  جامعه شناسي - روانشناسي اجتماعي

نمونه سوالات تستي منطقه 10

 

 

 

 روش تحقيق اقتصاد
مردم شناسي سيستم عامل
 نظريه هاي جامعه شناسي آمار - علوم تربيتي 
مديريت آموزشي - علوم تربيتي  مباني مشاوره و راهنمايي
روانشناسي تربيتي - علوم تربيتي روش تحقيق - علوم تربيتي
 کاربرد آزمون هاي رواني در مشاوره نظارت و راهنمايي - علوم تربيتي
مفاهيم حوزه هاي مختلف جامعه شناسي تکنولوژي آموزشي - علوم تربيتي
زبان تخصصي - روانشناسي و علوم تربيتي نظريه هاي مشاوره و روان درماني
 سؤالات تخصصي آزمون كارشناسي ارشد هنر تعليم و تربيت اسلامي - علوم تربيتي
مقدمات برنامه ريزي آموزشي درسي - علوم تربيتي اصول فلسفه و تعليم و تربيت - علوم تربيتي
سنجش و اندازه گيري در تعليم و تربيت - علوم تربيتي مقدمات برنامه ريزي آموزشي درسي - علوم تربيتي
 روش ها و فنون مشاوره و راهنمايي علوم تربيتي

                
مباني روانشناسي منطق
معارف اسلامي 1 روانشناسي کودک
معارف اسلامي 2 صرف و نحو عربي
مباني جامعه شناسي اصول حسابداري 1
زمين شناسي تاريخي درآمدي بر ادبيات 1
مقدمات تکنولوژي آموزشي رياضي عمومي 1

 

بخش سوالات        

 مديريت مالي 1 روانسنجي
 مديريت مالي 2  بهداشت رواني
 رياضي عمومي 1  درس بهره وري
روانشناسي تربيتي احساس و ادراک
روانشناسي شخصيت  رياضيات پايه و آمار
روانشناسي هوش و سنجش مقدمات نوروپسيكولوژي
روانشناسي مرضي کودک 1 روانشناسي تفاوتهاي فردي
روانشناسي مرضي کودک 2  روانشناسي عمومي - اتكينسون
روانشناسي کودکان استثنايي روانشناسي عمومي - دکتر گنجي
نمونه سوالات تستي منطقه 10 روانشناسي رشد بلوغ و نوجواني
آموزش و پرورش  کودکان استثنايي نمونه سوالات رشته اقتصاد نظري
 سنجش و اندازه گيري در علوم تربيتي جامعه شناسي - انحرافات اجتماعي
روانشناسي مسائل جوانان و نوجوانان جامعه شناسي روانشناسي اجتماعي


                
پودمان آشپزي
 و سفره آرايي
ý

پودمان کاربري کامپيوتر

ý

 آموزش ويندوزxp
مباني و آشنايي با كامپيوتر
 نرم افزار صفحه گسترده excel
 صفحات وبFrontpage Express
پودمان روانشناسي
 و تعليم و تربيت
ý

پودمان کاشت و تکثير
 و پرورش گلهاي زينتي

ý

گل آرايي
آفات گلهاي زينتي
بيماريهاي گلهاي زينتي
اصول تغذيه گلهاي زينتي
کاشت وتکثير گياهان زينتي
   
 دکوراسيون و تزئينات داخلي خانه پودمان حقوق خانواده
جمعيت ، بهداشت و فوريتهاي پزشکي پودمان اقتصاد خانواده
پودمان اقتصاد و برنامه ريزي خانواده پودمان مشاوره خانواده
پودمان آداب و معاشرت و آئين همسرداري خلاصه پودمان روانشناسي و تعليم و تربيت کودک


         
 روش تحقيق   اقتصاد
مردم شناسي سيستم عامل
زبان و ادبيات فارسي آمار - علوم تربيتي
 نظريه هاي جامعه شناسي مدارهاي الکتريکي 1
مديريت آموزشي - علوم تربيتي مباني مشاوره و راهنمايي
روانشناسي تربيتي - علوم تربيتي روش تحقيق - علوم تربيتي
کاربرد آزمون هاي رواني در مشاوره نظارت و راهنمايي - علوم تربيتي
مفاهيم حوزه هاي مختلف جامعه شناسي تکنولوژي آموزشي - علوم تربيتي
زبان تخصصي - روانشناسي و علوم تربيتي نظريه هاي مشاوره و روان درماني
روانشناسي شخصيت - علوم تربيتي (مشاوره) تعليم و تربيت اسلامي - علوم تربيتي
 سؤالات تخصصي آزمون كارشناسي ارشد هنر روش ها و فنون تدريس - علوم تربيتي
مقدمات برنامه ريزي آموزشي درسي - علوم تربيتي اصول فلسفه و تعليم و تربيت - علوم تربيتي
 روش ها و فنون مشاوره و راهنمايي - علوم تربيتي سنجش و اندازه گيري در تعليم و تربيت - علوم تربيتي

عربي
عربي - 120 نکته کنکوري
 زيست
انرژي
دين و زندگي
زبان انگليسي
ادبيات فارسي
معارف اسلامي
مطالعات اجتماعي
تاريخ ايران و جهان

پرسشها و پا سخها ي عقيدتي - قسمت اول

پرسشها و پا سخها ي عقيدتي - قسمت دوم

پرسشها و پا سخها ي گوناگون

مجموعه مقالات تربیتی

آزمون کارشناسی ارشد کتابداری

[ سه شنبه بیست و پنجم اردیبهشت ۱۳۸۶ ] [ 23:13 ] [ کریم جباری ] [ ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

امکانات وب

فروش بک لینکطراحی سایت